Oficjalny portal: Zespół Placówek Oświatowych

O projekcie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj
Program „Aktywna tablica” na lata 2020 - 2024 dedykowany jest publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, szkołom ponadpodstawowym dla dzieci i młodzieży: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących, szkołom podstawowym, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi oraz szkołom podstawowym, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017 – 2019.
Na jego realizację zostaną uruchomione środki z rezerwy celowej Ministra Finansów w wysokości 34.998.050 zł, z czego w województwie śląskim jest to kwota 3 820 679 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie finansowe organom prowadzącym ww. szkoły i placówki na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych:
 1. laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,
 2. tablic interaktywnych (z projektorem ultraogniskowym i bez projektora ultraogniskowego),
 3. projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,
 4. głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku,
 5. interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali,
 6. specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki
zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 - „Aktywna tablica”.
Organy prowadzące są obowiązane zapewnić, aby szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły za gra­nicą i SOSW, w odniesieniu do których otrzymały wsparcie finansowe, podjęły działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania polegające na:
 • uczestniczeniu przez wskazaną grupę nauczycieli szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkoły za granicą lub SOSW w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu:
  • 2 lub 3 osób – w przypadku szkoły lub SOSW, w której jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli,
  • 4 osób – w przypadku szkoły lub SOSW, w której jest zatrudnionych od 10 do 20 nauczycieli,
  • 5 osób – w przypadku szkoły lub SOSW, w której jest zatrudnionych powyżej 20 nauczycieli;
 • uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkoły za granicą lub SOSW w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
  • udziale w co najmniej trzech spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
  • zorganizowaniu w szkole lub SOSW, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
  • dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w mię­dzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wy­korzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;
 • wyznaczeniu szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole lub SOSW oraz powołaniu nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora szkoły lub SOSW i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły lub SOSW z wykorzystaniem TIK;
 • wykorzystywaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły biorącej udział w Programie, w wymiarze co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym ro­ku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych;
 • przedstawieniu organowi prowadzącemu szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, szkołę za granicą lub SOSW sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania, o których mowa w pkt 1 - 4, oraz:
  • ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach lub SOSW na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,
  • charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu,
  • ocenę stopnia realizacji przez szkoły lub SOSW zadań wynikających z udziału w Programie;
 • wypełnianiu ankiet oraz udziale w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu, o których mowa w § 20.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Renata Druszcz (2022-06-21 19:49:08)
Liczba odwiedzin: 56
Do góryBanery dolne

Galeria zdjęć

Stopka

Zamknij